รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ตรวจเยี่ยมและมอบเงินอุดหนุน แก่กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพังงา

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันนี้ 2 พ.ย.63 เวลา 09.30 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ตรวจราชการ ติดตามงาน และเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวต้อนรับ นายวิเชียร เชื้อไทย กล่าวรายงานการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ สีนา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า ร่วมจัดนิทรรศการการและต้อนรับ  โดยสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่าที่ดำเนินงานมาแล้วกว่า  42 ปี โดยมีกิจกรรมพบปะเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด มอบเงินอุดหนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้ สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางนายสีพัฒนา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน /มอบเงินอุดหนุน 1,167,340.35 บาท ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 แห่ง ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เกษตรกร มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธ์ปลา ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดง น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งจุลินทรีย์ เมล็ดพันธ์ปอเทือง แก่สมาชิกสหกรณ์ มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ออร์แกนิกส์ ไทยแลนด์ (ORANIG THAILAND) ให้กับเกษตรกร เยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตลอดจนการพบปะตัวแทนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรและกลุ่มอาชีพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*